dimitresas                    

 

 

        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ                  

                     ΔΗΜ.Ν.ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ

                      (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ)

Αγαπητοί Συγχωριανοί

Μετά την ,υπό της επιτροπής ανέγερσης προτομών Φτέρη και Τρ.Κατσούδα, εκχώρηση στην Κοινότητα του εναπομείναντος ποσού των 720 ευρω,το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση του ποσού των 720 ευρω, για την ανέγερση Μνημείου προς τιμήν του Δημητρίου .Ν.Δημητρέσσα, ηρωικού ανθυπολοχαγού ,πεσόντος κατά την διάρκεια συνοριακού επεισοδίου εις Γκριζόβαλι Τυρνάβου.

Ήδη είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση του έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η διάσωση ,αποκατάσταση και ενσωμάτωση στο μνημείο, του ακρωτηριασμένου και εγκαταλελειμμένου περιτέχνου Σταυρού ,μοναδικό απομεινάρι από τον τάφο-μνήμα του ήρωα στο νεκροταφείο μας.

Καθώς οι οικονομικές εισφορές συγχωριανών μας,για την συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού προς εξόφληση των μαρμαράδων συνεχίζεται,ο κατάλογος των δωρητών συγχωριανών μας, καθώς και απόδοση λογαριασμού ,θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Ευχαριστούντες για την μέχρι τώρα ανταπόκριση σας

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο και η  Τέως Επιτροπή Προτομών

 


 


 

 

                                            ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΤΕΡΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ                

                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ

Κων. Χρ. Αθανασίου

 Στέλλα Αντωνούλα-Κύρκου

 Ανώνυμος

 Βασ. Γ. Ευσταθίου

 Αθ. Ι. Ζαχαρής

 Ευαγ. Κ. Ζαχαρής

 Αγγ. Δ. Κατσίκας

 Γεωργ. Ι. Κατσίκας

 Ελένη Κολοκύθα-Παπά

 Γεωργ. Ι. Κωστούλας

 Κων. Γρ. Λαγός

 Ιωάννης Γ. Μπαλαφούτης

 Βασ. Γ. Νταλιάνης

 Ελένη Γ. Πλιάτσικα

 Σπύρος Β. Παπακώστας

 Άρτεμις και Κατερίνα Παταργιά

Αθανάσιος Λουκά Σκαραφίγκας

 Κων. Σπ. Σταθοκώστας

 Βασ. Δ. Σταμοκώστας

 Γεωργ. Δ. Σταμοκώστας

Ειρήνη Γεωργίου Σταμοκώστα

Στυλιανός Σπύρου Σταμοκώστας

 Μιχ. Γ. Τάμπος

 Δημ. Κ. Τσιρέκης

 Δημ. και Νάντια Ψωρογιάννη

 Με την ολοκλήρωση των εισφορών, θα επακολουθήσει, με νεώτερη ανακοίνωση η απόδοση λογαριασμού.

 Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

 Το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο και η τέως Επιτροπή Προτομών

  

 

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ

                                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΣΟΔΑ:

Εναπομείναν υπόλοιπο από εισφορές υπέρ  Ανέγερσης Προτομών                                Ευρω 720                                                                                                                                                            Εισφορές συγχωριανών, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί                                                 Ευρώ 1.055

                                                                                                          

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                            Ευρώ  1.775

ΕΞΟΔΑ:

Μαρμαρικές εργασίες- Π. Συραγκός, Σπερχειάδα                                                                 (Συμπεριλαμβάνεται δαπάνη μαρμάρινης επένδυσης 

τσιμεντένιου βάθρου προτομής Ν.Φτέρη)                                                                           : Ευρώ 1.520                                                                                                                                         

Διαμόρφωση χώρου στο νεκροταφείο-Θωμάς                                                                   : Ευρώ   150

Σοβάτισμα πλαϊνών πλευρών βάθρου προτομής

Ν.Φτέρη (Χ.Γιώτης)                                                                                                            : Ευρώ      80

Αγορά αλυσίδων                                                                                                                 : Ευρώ      25

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                            : Ευρώ 1.775

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Η, τέως, επιτροπή ανέγερσης Προτομών Ν. Φτέρη και Τ. Κατσούδα 

Dimitrios Dimitressas2      

Δημήτριος Δημητρέσσας

Ξυλογραφία του Δημήτριου Δημητρέσσα από περιοδικό του 1887

Ο Δημήτριος Δημητρέσσας (1860-1886) ήταν Έλληνας εθνικός αγωνιστής.

Γεννήθηκε στη Φτέρη Φθιώτιδας το 1860. Η καταγωγή του ήταν από φημισμένη ηρωική οικογένεια. Σε ηλικία δεκαοκτώ χρονών εγκατέλειψε το γυμνάσιο για να λάβει μέρος στη μάχη της Θεσσαλίας το 1878 μαζί με τον πατέρα του. Υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού Ζουλούμη πήρε μέρος στις μάχες της Σέκλιζας και Χαλαβρέζας, στις οποίες απέδειξε αληθινή τόλμη. Μετά από αυτό κατατάχτηκε στον Ελληνικό στρατό, και μετά από διετή εκπαίδευση στην Σχολή των Υπαξιωματικών αποφοίτησε με βαθμό ανθυπολοχαγού.

Έπεσε στην μάχη του Προφήτη Ηλία το 1886 και βρέθηκε νεκρός κρατώντας το σπαθί στο δεξί χέρι.

Επεξεργασία- Πηγές

Κωνσταντίνος Σκόκος (1887). Ημερολόγιον Σκόκου. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου.

  

dimitresas3     

 

 

                  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 13/4/1935 ΑΘΗΝΑ

                                                 Πενθη

                  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓ.ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ

                                   (ΕΚ ΦΤΕΡΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ)

 

 

 Απέθανε και εκηδεύθη προχθές ενταύθα ο στρατηγός Ευάγγελος Δημητρέσσας. Γόνος τής έκ Φτέρης τής Φθιώτίδος άρχοντικής καί ενδόξου οίκογενείας Δημητρέσσα, ήκολούθησε τάς παραδόσεις της καί εδείχθη αντάξιος απόγονος εκείνης.

Άπο μικρό παιδί άκόμη, ότε ήτο μαθητής του Γυμνασίου Λαμίας μετά του

μεγαλυτέρου αδελφοΰ του Δημητράκη και έμαθαν, οτı ο οπλαρχηγός πατήρ των ήγούμενος

πολυαρίθμων παλληκαριών είσήλθεν είς τήν έπαναστατήσασαν Θεσσαλίαν έγκατέλειψαν τά

θρανία του σχολείου, ωπλίσθησαν και εισήλθον ολομόναχα μικρά παιδιά το ένα 14 καί το

άλλο 16 έτών είς το εχθρικόν έδαφος καί έλαβον μέρος είς τον άπελευθερωτικών άγώνα τής

Θεσσαλίας. Μετά ταύτα επεράτωσαν τάς Γυμνασιακάς των σπουδάς, είσήλθον μεταξύ

των πρώτων αμφότεροι οι άδελφοί είς την Σχολήν των Εύελπίδων καί έξήλθον Αξιωματικοί.  

Ό ήρωϊκος θάνατος είς τήν Γκριτζοβαλη τό 1886 του μόλις εξελθέντος τής Σχολής

άδελφού του Δημητράκη οχι μό­νον δεν τον έκλόνισεν άλλα του έδωσε

δύναμιν και θάρρος διά νέους άγώνας και νέας θυσίας γιά τήν Πατρίδα.

Διοικητής τάγματος κατά τους πολέ­μους 1912 και 1913 διεκρίθη και διέπρεψε είς το

Σαραντάπορο, τά Γιαννιτσά, το Μπιζάνι, το Κιλκίς καί το Μπέλλες καί πολλαχοϋ ή

έπίσημος εκθεσις , άναγράφει ευφήμως το ονομά του.

Είς τήν μάχην τοΰ Μπέλλες μαχόμενος είς τήν πρώτην γραμμήν καί τραυ­ματιστείς

σοβαρώς άνεφώνησε, «Ζήτω ή Πατρις» είς δέ τούς προστρέξαντας οπως

του παράσχωσι βοήθειαν,έδειξε τήν γραμμήν του πυρός και είπεν «εκεϊ εί­ναι το

καθήκον σας, εγώ δέν θέλω τί­ποτε πιά, πεθαίνω ευτυχής γιά τήν γλυκειά μας

Πατρίδα.

Στρατιώτης σπάνιας Εγκυκλοπαιδικής καί έπαγγελματικής μορφώσεως, πιστός καί

άφωσιωμένος είς το καθήκον, δίκαιος καί πράος προκαλούσε τήν έκτίμησιν των

άνωτέρων του καί τήν άγάπην και τον σεβασμον τών κατωτέρων του.Τοιούτος

υπήρξεν ο έκλιπών άείμνηστος στρα­τηγός Δημητρέσσας. "Ας εχει γαιαν έλαφράν.

 

Γ.Κ