fteri12

 

  

             Φτέρη Φθιώτιδας

                                Ιστορικές  Λαογραφικές & Φωτογραφικές μνήμες

 

 

 .

                                                                                                                              Αρχείο 6+7

Φτέρη την 10 Ιανουαρίου 1844                                               Προς την επί των Στρατιωτικών Β.

                                                                                                         Γραμμ.(ατεία) της Επικρατείας

Περί αριστείου

Οι υποφαινόμενοι ηγωνίσθημεν ένθερμα τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα και υποβάλλαμεν εγκαίρως τας πιστοποιήσεις των εκδουλεύσεων μας, ζητήσαντες την αποστολήν των εις ημάς ανηκόντων αριστείων, αλλά μέχρι τούδε δεν μας απεστάλησαν και επειδή ενδέχεται να απωλέσθησαν αναγκαζόμεθα και επισυνάπτομεν νέα πιστοποιητικά αφορώντα τας στρατιωτικάς παλαιάς εκδουλεύσεις μας υπογραμμένα παρ’ …………. (μια -1- δυσανάγνωστη λέξη) του αγώνος οπλαρχηγών και παρακαλούμεν θερμώς να ευαρεστηθή η Β.(ασιλική) Γραμματεία και διατάξει την αποστολήν των ανηκόντων εις ημάς αριστείων,, διά να μην μείνωμεν ηδικημένοι και επί των λαμπρών της 3ης 7βρίου [3ης Σεπτεμβρίου] ημερών.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

οι ευπειθέστατοι

Ιωάννης Αρκούδας

Δημ. Σταμοκωστόπουλος

(Εδώ προφανώς τό όνομα έιναι Σταμοκώστας)

                                                    


                       

 

Αρχείο  9

 

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδότι ότι ο Ιωάννης Αρκούδας κάτοικος Φτέρη του δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος, ετών 36, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας ως εις την Καλιακούδα, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, εις το Κρυμίδι και άλλας παραλειπομένας διά το σύντομον, δείξας γενναιότητα, ευπείθειαν και υπακοήν πάντοτε και αριστεύσας μεταξύ των λοιπών συναγωνιστών του.

                Χάρι τη αληθεία και κατ’ αίτησίν του του δίδεται το παρόν όπως χρησιμεύση ανηκόντως.

Αγά την α 9βρίου 1843

Μ. Κοντογιάννης

Σηνταγματάρχης

Νικόλαος Κοντογιάννης

Αντισυνταγματάρχης

Το δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των άνωθεν δυο υπογραφών

Αγά αυθημερόν

εν απουσία του δημάρχου

ο πάρεδρος

(Τ.Σ. – υπογραφή)

 


 

 

Αρχειο  8

Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι εν συνείδηση οτι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ?? κάτοικος του χωρίου Φτέρης του Δήμου Σπερχειάδας της Φθιώτιδος, ετών 35 υπηρέτησε στρατιωτικός τη πατρίδα, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εις την Υπάτην, εις το Μεσολόγγιον, εις την Καλιακούδαν και λοιπάς δια το σύντομον παραλλειπομένας δόξα γενναιότητος χχχχ τους ανωτέρους του χχχχ των λοιπών αριστευσάντων συναγωνιστών του. Του δίδεται κατ' αίτησιν του το παρόν ίνα το χρησιμοποιήση ανηκόντως.

ΑΓΑ την 16η Οκτωβρίου 1843.

Μ. Κοντογιάννης

Σηνταγματάρχης

Νικόλαος Κοντογιάννης

Αντισυνταγματάρχης

Το δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των άνωθεν δυο υπογραφών

Αγά αυθημερόν

εν απουσία του δημάρχου

ο πάρεδρος

(Τ.Σ. – υπογραφή)

 


 

 

Λήσταρχος Γεώργιος Χαμχούγιας

 

*Χαμχούγιας Ιωάννης *του Γ.* *:* *Ληστής από το χωριό Φτέρη του δήμου
Σπερχειάδος της Φθιώτιδας. Επικηρύχτηκε και κατατάχτηκε στην Γ’ τάξη των
ληστών. Κυρίως έδρασε στην επαρχία Ναυπακτίας και στους δήμους Σπερχειάδας
και Τυμφρηστού. (ΓΑΚ - Αρχείο Βακάλογλου, αρ. εγγρ. 673 α/α 41).

 

*Χαμχούγιας Κ. *:* *Ληστής από το χωριό Φτέρη του δήμου Σπερχειάδος της
Φθιώτιδας. Επικηρύχτηκε και κατατάχτηκε στην Γ’ τάξη των ληστών. Κυρίως
έδρασε στην επαρχία Ναυπακτίας και στους δήμους Σπερχειάδας και
Τυμφρηστού. (ΓΑΚ
- Αρχείο Βακάλογλου, αρ. εγγρ. 673 α/α 42).

 

Ίσως ήταν
από την Φτέρη (λόγω επωνύμου) και ο αρχιληστής Γεώργιος Χαμχούγιας, για τον
οποίον: "Το αποκορύφωμα έγινε με το διάταγμα της 15 Ιουνίου 1844 (ΦΕΚ 16/16
Ιουνίου 1844) για να επωφεληθούν όσοι δεν πρόλαβαν «ένεκα ανυπερβλήτων και
ανεξαρτήτων της θελήσεώς των κωλυμάτων». Ο δε λήσταρχος Χαμχούγιας έτυχε
ιδιαίτερης τιμής μετά από έξι (6) μήνες, με το διάταγμα της 4 Μαΐου 1845
(ΦΕΚ 14/29 Μαΐου 1845) το οποίο έλεγε: «*Πληροφορηθέντες ότι ο αρχιληστής
Γεώργιος Χαμχούγιας, ο περιληφθείς εις την αμνηστίαν της 30 Οκτωβρίου 1844,
δεν ηδυνήθη ένεκα ανυπερβλήτων και ανεξαρτήτων της θελήσεώς του κωλυμάτων
να εμφανισθή εις τας αρχάς εντός της τεταγμένης εν τω διατάγματι διμήνου
προθεσμίας, επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου επιτρέπομεν
εις τον ειρημένον Γ. Χαμχούγιαν να ωφεληθή και ήδη του δωρήματος της
αμνηστίας, εμφφανιζόμενος εις τας αρχάς και δίδων την υπόσχεσιν ειρηνικού
εν τω μέλλοντι βίου*». Υπογραφή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τον Ιωάννη
Κωλέττη!!!" Ορέ λες;

 

  Τρείς προσωπιδοφόροι έλήστευσαν διερχομένους είς Όξυάν Στάγιας.

~Ησαν έκ Γαρδικίου Κρυτοβας και εκ Φτέρης I. Γ. Χαμχούγιας και Δ. Τρίτζικας

οί'τινες και συνελήφθησαν (Φαρ. Όρθ. 24.10.62).

 

Αναφορά από τό βιβλίο Ιστορια Φτερης Φθοιώτιδος-Ανδρεου Λαμπου


Το 1859 <<επειδή η παρ' αυτού κηδεμονευομένη νεάνις Χαρίκλεια Αθανασίου Ν.
Φτέρη, ανιψιά του εξ αδελφού, πρόκειται να σταλή ως υπότροφος εκ του Δήμου
Σπερχειάδος εις το εν Αθήναις Παρθεναγωγείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
προς εκπαίδευσιν, εγγυάται ... ότι αφού εξέλθη η ειρημένη Χαρίκλεια Αθανασίου
Ν. Φτέρη εκ του ανωτέρω Παρθεναγωγείου με δίπλωμα Διδασκαλίσσης, θέλει
υπηρετήση εις τον Δήμον Σπερχειάδος ως διδασκάλισσα με τον κανονισμένον
μισθόν επί τρία έτη υποχρεωτικώς>> και αυτή ήταν συγχωριανή μας. Ίσως η
πρώτη εκ Φτέρης δασκάλα!!! Αυτό θα το βρείτε στα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας,
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αλέξανδρου Χατσίσκου, Αρ. Συμβ.10716/1859.


Το 1842 ιερέας του χωριού ήταν ο Γεώργιος Αθανασίου Μπαρλάς.

 


 Τα υπόλοιπα εγγραφα δεν μπόρεσα να τα διαβάσω.Εαν κάποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό θα 'ημουν υπόχρεως

Η προσπάθεια ανάγνωσης τών κειμένων συνεχίζεται

 


 

Θερμές ευχαριστίες στον κ.Δημητρίου Γεώργιο για τη παραχώρηση των εγγράφων και την πολύτιμη βοηθειά του

 


 Σε συνέχεια τών πιό πάνω εγγράφων από το Γ.Α.Κ δημοσιεύουμε τούς εκλογικούς καταλόγους τής Φτέρης καί τών Καμπιών του 1865

Είναι τα αριθμημένα αρχεία  ekl-kat-1865 a+b+c

Θερμές ευχαριστίες στόν κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.

 


 

Σε συνέχεια τών πιό πάνω εγγράφων από το Γ.Α.Κ δημοσιεύουμε κατάλογο με απονομές Αριστείων  Ανδρείας

μετά τήν απελευθέρωση τής Ελλάδας από τόν Τουρκικό ζυγό.από τα χωριά  Φτέρη-Γιανιτσού-Στάγια

Παλαιοβράχα-Κλωνί-Αγά-Αργύρια-Μπρούφλιανη-Γυφτοχώρι-Κυριακοχώρι-Καμπιά

Είναι τα αριθμημένα αρχεία   aristeio 1+2+3+4+5+6


Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.

 


 

Εγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται στό Δημοτικό Σχολείο Αρένων Σπερχειάδος του 1845.

Είναι τα αριθμημένα αρχεία απο sperxiada01 εως  sperxiada11.

 


 

Εγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται σε  κατάλογο γεωργών τής Φτέρης του 1856

Είναι τα έγγραφα με το όνομα georgoi 1+2

Θερμές ευχαριστίες στον Γιάννη administrator τής σελίδας http://arhanion.blogspot.gr/

 

 


 

Εγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται σε Φτεριώτες που έλαβαν μέρος στη μάχη της Γιαννιτσους

Είναι τα έγγραφα με όνομα gianitsou1+2+3

Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.

 

Ιστορικά & Λαογραφικά